KVKK Aydınlatma Metni

DR. BANU BAŞSOY KLİNİĞİ  AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Özge Banu Öztürk  tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili otorite düzenlemeleri kapsamında  özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerimiz ve diğer hizmetlerimizden faydalanırken tarafımıza sunduğunuz kişisel verileriniz, kanuna uygun olarak  kaydedilip saklanabilecek, güncellenecek, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, kliniğimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişiler) paylaşabilecek, aktarabilecek,  KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerden, ilgili kişilerin sağlık verileri, ilgilinin açık rızası aranmaksızın ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetim amaçlarıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. Ayrıca türü fark etmeksizin, tüm özel nitelikli kişisel veriler, kanun gereği ancak KVKK tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması halinde işlenebilir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres              : Irmakkent Sitesi. 2681. Sk. No.8 Çayyolu 06810 Çankaya, Ankara

Telefon            : 0312 286 00 08

E-posta            : bilgi@dermaankara.com

İnternet sitesi  : www.dermaankara.com

1-İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİNİZ VE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

-Kimlik bilgileriniz(Ad, Soyad, TC Kimlik No, doğum tarihi,   cinsiyet, imza)

-İletişim bilgileriniz (telefon numarası, elektronik posta adresi ile elektronik posta ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi;

- Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi,

- Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verilerinizi,

-Anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz,

-  Web sitemizin kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz başta olmak üzere kullanım sırasında elde edilen gezinme verileriniz ve rızanızla ilettiğiniz tıbbi verilerinizin de olduğu kişisel verileriniz;

 • - İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • - Acil durum süreçlerinin yürütülmesi
 • - Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • - Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • - Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • - Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi
 • - İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
 • - Mal/ Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • - Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma
 • - Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme
 • - Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • - Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • - Ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • - Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • - Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
 • - Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ,
 • - Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini amaçları ile güncelliğini koruyarak kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte ve işlenmektedir.
 • - İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek

2- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işleme ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında:

-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar;

-Doktor muayenehane/klinik faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amaçlarıyla tedarikçilerimize, potansiyel tedarikçilerimize ve bunların çalışanlarına (örn. sosyal güvenlik, yeminli mali müşavir ve hukuk danışmanları, bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları, randevu ve görüşmeler bakımından hizmet alınan platformlar)

-KVKK, Hasta Hakları Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tıbbi gereklilik, mahkeme kararı veya hastanın / yasal mirasçılarının izin vermesi halinde hastanın sağlık durumu hakkında hasta aile üyelerine / yakınlarına, refakatçilerine, vekiline veya kanuni temsilcisine ve diğer izin verilen üçüncü kişilere,

-Sağlık hizmetlerine ilişkin finans ve muhasebe işleri ile sigorta işlemlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla bankalara, anlaşmalı özel sağlık veya tamamlayıcı sigorta şirketlerine veya anlaşmalı kurum ve kuruluşlara,

-Tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinin en doğru şekilde gerçekleştirilmesi ve konsültasyon alınması amaçlarıyla hasta sevki / nakli yapılan kuruluşlara, diğer sağlık kuruluşlarına, doktorlara ve sağlık personellerine,

- Muayenehane/ Klinik in hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilere (örn. T.C. Sağlık Bakanlığı, İl sağlık müdürlükleri, Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimler, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, mahkemeler) aktarılabilecektir.

-Çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilcilerle,

-Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilerle paylaşılabilecektir.

3- KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; internet sitesi, sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki yollarla toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 1. 1- Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması, 
 2. 2- Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
 3. 3- Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kliniğin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
 4. 4- Kişisel verilerin Kliniğin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
 5. 5- Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
 6. 6- Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ 

Klinik faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Kliniğimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, Kliniğimiz ile ilişkinizin sona ermesini takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Açık rıza kişisel veri işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde ilk imha periyodunda imha edilecektir. 

 5-İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular klinik tarafından reddedilecektir. 6698 sayılı KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi noter vasıtasıyla aydınlatma metninde yer alan Irmakkent Sitesi. 2681. Sk. No.8 Çayyolu 06810 Çankaya, Ankara adresimize gönderebilir veya adresimize kimliğinizi tespit edici belge ve bilgilerle bizzat elden iletebilir veya bilgi@dermaankara.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak mail yoluyla iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Dr. Banu BAŞSOY Kliniği

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.

Çerez Politikası

Size en iyi hizmeti sunabilmek ve reklam çalışmalarında kullanmak amacıyla sayfamızda çerezlerden faydalanıyoruz. Sayfamızı kullanmaya devam ederek çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz. Çerezler hakkında ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamız'dan ulaşabilirsiniz.